fbpx

Bibiana Rusnáková

Bibana Rusnáková učí na prvom stupni základnej školy a svoje povolanie naozaj miluje. Ako sama vraví, nosí si ho aj domov a to v taške, na USB, ale hlavne v srdci. Denne robí všetko preto, aby jej zverenci chodili do školy radi a vo vzdelávaní našli zaľúbenie. „O mojich žiakoch viem, že potrebujú pohyb (hýbeme sa aj na matematike „Počítaj a hýb sa“); 

zaradenie kooperatívnych aktivít, napr.: tvorenie pojmových máp, výhodný nákup z letáku, im prináša radosť; pomôcky, aj svojpomocne zhotovené (replika bankomatu, televíznej obrazovky, kocky), vzbudia ich záujem o prácu; smiech a bezpodmienečné prijatie.

Naša škola funguje bez domácich úloh. Zaraďujeme len dobrovoľné projekty a interaktívne cvičenia. Pravidelne takmer polovica žiakov úlohy zodpovedne a úspešne realizuje. Oceňujem ich snahu, tvorivý prístup, či zlepšenie výkonu žiakov so slabším prospechom. Motivuje to ostatných,“ vysvetľuje. 

Na jej hodinách žiaci nemajú šancu zaspať od nudy. Jej vyučovacie metódy ich doslova dokážu zdvihnúť zo stoličky. „Vymýšľam aktivity ako Informátor, keď jeden z tímu ide k stanovišťu a odovzdáva informácie, ostatní hľadajú odpoveď podľa jeho zreprodukovaného zadania. Po vyriešení úlohy ide ďalší člen k druhému stanovišťu a postup sa opakuje. Ďalej hru s názvom Aktivity, keď žiak pantomímou, slovami, kresbou vyjadruje to, čo je na kartičke napísané (vybrané slovo). Efektívne zapájam žiakov do riešenia problémov zážitkom, ktorý prináša poznanie, umožňuje im získané vedomosti a zručnosti aplikovať, napríklad overenie fungovania jednoduchých mechanizmov ako páky, kladky či meranie vzdialenosti v teréne,“ dodáva.

Pani učiteľka nemyslí len na to, aby deti získali vedomosti. Jej cieľom je vychovať z nich empatické bytosti. „Na našej škole máme v rozvrhu – Komunitu. Riešime aktuálne problémy žiakov. Na modelových situáciách žiaci prezentujú vhodné, nevhodné a empatické reakcie. Tento školský rok som absolvovala webinár Hrdinovia internetu. Témy – Láskavosť je cool, Chráň si svoje tajomstvá, deti aktivizovali k diskusii, posilneniu žiaduceho správania, odmietaniu slovných a fyzických atakov láskavým spôsobom, nie osočovaním a agresivitou. Lisujeme v Šlabikári práv dieťaťa (dokument som spracovala z dostupných zdrojov). Diskutujeme o problémoch, kriticky hodnotíme reakcie, posilňujeme pozitívne správanie,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?