fbpx

Podmienky a kritériá

Kto sa môže prihlásiť?

Zapojiť sa môžete, ak:

Učíte na základnej
alebo strednej škole
(min. 10 hod. týždenne)

Pracujete
na čiastočný úväzok
(min. 10 hod. týždenne)

Vzdelávate
v online kurzoch
(min. 10 hod. týždenne)

Kto sa momentálne prihlásiť nemôže?

Rovnako ako iné krajiny, aj my sa pri národnom ocenení riadime podmienkami medzinárodnej ceny Global Teacher Prize. Do projektu sa zatiaľ nemôžu zapojiť:

  • osoby, ktoré učia na materských, vysokých, základných umeleckých školách
  • pracujú v oblasti vychovávateľstva, učia v online kurzoch dospelých (18+)
  • jednotlivci, ktorí vyučujú menej ako 10 hodín týždenne
  • jednotlivci, ktorí nerozprávajú v slovenskom jazyku.

Kto môže nominovať?

K nominácám na národné ocenenie má prístup široká verejnosť – kolektív v práci, vedenie školy, rodina, blízke okolie, ale aj deti, ktoré študujú na základných a stredných školách. Ide o formu poďakovania a podpory v učiteľskej práci. Nominované osoby následne informujeme a pozveme ich vyplniť prihlášku.

Ako to funguje?

Do projektu sa môžete prihlásiť sami alebo v reakcii na nomináciu, o ktorej vás budeme informovať. 

Aké kritériá pri ocenení sledujeme?

1. Podpora vzdelávacieho úspechu každého jednotlivca

Zmyslom tohto kritéria je preukázať pedagogickú prácu, ktorá vedie k zlepšovaniu detí v školských triedach ako jednotlivcov. Ide o podporu v naplňovaní ich potenciálu najrôznejšími cestami a spôsobmi (napr. mimoškolská aktivita v odbore, ktorú nominovaná osoba vyučuje). Veľmi cenná je miera podpory, záujem o spodných 30% detí v školách a ich schopnosť zlepšovať sa.

Ako to môžem preukázať?

Napríklad ukážkami prác alebo výsledkov z vyučovacích hodín. Popis príbehov (case study) napríklad s jedným ilustrovaným prípadom, ktorému ste sa individuálne venovali. Ďalej je to zlepšenie známok, lepšia dochádzka a správanie detí, ktoré učíte, s popisom toho, ako a vďaka čomu k zlepšeniu došlo. Spomenúť môžete aj úspešné žiacke príklady v spojitosti s ich ďalším vzdelávaním a prácou (nasmerovanie na určitý typ školy).

2. Vytváranie šíriteľných, inovatívnych alebo osvedčených foriem výučby

Všímame si, či sa nominované osoby rozvíjajú a hľadajú rôzne formy a metódy práce, ktoré sú ochotné i ďalej šíriť. Dôležité je, aby sa tieto metódy a formy dali replikovať, šíriť a využiť na iných školách.

Ako to môžem preukázať?

Odkazy na popis vytvorenej/tvorivo rozvinutej metódy, vyučovacej jednotky a pod. Odkazy na vytvorené materiály.

3. Spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami vrátane zahraničia a aktívna účasť v mimoškolských aktivitách

Týmto kritériom pozorujeme presah nad rámec konkrétnej školy a ďalšiu aktivitu, ktorá však s pedagogickou prácou stále súvisí. Dôležité je zapájať sa do diania v danom mieste, prípadne i globálne (v zahraničí).

Ako to môžem preukázať?

Referencie, popis spoluprác, prípadne projektov.

4. Zapojenie sa a vplyv v profesijnej komunite

Kritériom sledujeme aktívnu podporu učiteľskej profesie a prínos k jej prestíži. Dôležité je podporovať ostatných v oblasti školstva v rozvoji ich schopností a aktívne prispievať k tomu, aby i ostatní začali učiť.

Ako to môžem preukázať?

Ukážky podpory pri zaúčaní alebo mentoringu. Videá, fotky či iné dôkazy z aktívneho pôsobenia v systéme ďalšieho vzdelávania – lektorovania. Zdokladovanie prípravy budúcej učiteľskej generácie. Príspevky do verejných debát o učiteľskom povolaní. Odkazy na články, blogy, mediálne vystúpenia.

 

Kto môže nominovať?

Nominovať učiteľa na národné ocenenie môže široká verejnosť – kolegovia z práce, riaditelia, žiaci a študenti, bývalí študenti, rodičia, kamaráti. Ide o formu poďakovania a podpory v práci, ktorú daný učiteľ robí. Nominovaného následne o nominácii informujeme a pozveme ho vyplniť prihlášku.

Ako to funguje?

Učiteľ sa do projektu môže prihlásiť sám, alebo môže zareagovať na nomináciu, o ktorej ho informujeme a prihlásiť sa na základe nej.

Aké kritériá v ocenení sledujeme?

1. Podpora vzdelávacieho úspechu každého žiaka

Zmyslom tohto kritéria je preukázať pedagogickú prácu, ktorá vedie k zlepšovaniu žiakov ako jednotlivcov. Ide o podporu žiakov v naplňovaní ich potenciálu najrôznejšími cestami a spôsobmi (napr. či sú žiaci aj mimo školy aktívni v odbore, ktorý učiteľ vyučuje). Veľmi cenné je zameranie na to, ako učiteľ dokáže podporovať a zlepšovať spodných 30 % žiakov.

Napríklad ukážky prác, výsledkov žiakov. Popis príbehov (case study) napríklad s 1 ilustrovaným dokladom o žiakoch, ktorým ste sa individuálne venovali. Zlepšenie známok žiakov, zlepšenie dochádzky/správania študentov s popisom, ako k zlepšeniu došlo a vďaka čomu. Príklady úspechov žiakov v ďalšom  vzdelávaní a v práci (nasmerovanie na určitý typ školy).

2. Vytváranie šíriteľných inovatívnych alebo osvedčených foriem výučby

Tu sledujeme, či sa učiteľ rozvíja a hľadá rôzne formy a metódy práce, ktoré je ochotný i ďalej šíriť. Dôležité je, aby tieto metódy a formy boli replikovateľné a šíriteľné a mohli byť využité inými učiteľmi.

Odkazy na popis metódy, vyučovacej jednotky a pod., ktorú učiteľ vytvoril/tvorivo rozvinul. Odkazy na materiály, ktoré učiteľ vytvoril.

3. Spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami vrátane zahraničia a aktívna účasť v mimoškolských aktivitách

Týmto kritériom sledujeme presah učiteľa nad rámec danej školy a jeho ďalšiu aktivitu, ktorá však s pedagogickou prácou stále súvisí. Tu je dôležité, ako sa učiteľ zapája do diania v danom mieste, prípadne i globálne (v zahraničí).

Týmto kritériom sledujeme presah učiteľa nad rámec danej školy a jeho ďalšiu aktivitu, ktorá však s pedagogickou prácou stále súvisí. Tu je dôležité, ako sa učiteľ zapája do diania v danom mieste, prípadne i globálne (v zahraničí).

4. Zapojenie sa a vplyv v profesijnej komunite

Kritériom sledujeme aktívnu podporu učiteľskej profesie a prínos k jej prestíži. Dôležité je, že kandidát podporuje ostatných kolegov v rozvoji ich schopností a aktívne prispieva k tomu, aby i ostatní začali učiť.

Ukážky podpory v roli zaúčajúceho učiteľa alebo mentora. Videá, fotky či iné dôkazy z aktívneho pôsobenia v systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov – lektorovanie. Zdokladovanie pôsobenia v príprave budúcich učiteľov. Príspevky do verejných debát o učiteľskej profesii. Odkazy na články, blogy, mediálne vystúpenia.

Podrobné podmienky národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska nájdeš tu:

nasledujúca stránka

Harmonogram a cena

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?