fbpx

Porota

Alžbeta Štofková Dianovská

Hlavná školská inšpektorka. „Ja osobne vnímam povolanie učiteľa ako jedno z najušľachtilejších, pretože prostredníctvom každého dieťaťa píšeme budúcnosť celej spoločnosti.A tak moja učiteľská duša riadi moje profesné kroky aj v aktuálnej pracovnej pozícii hlavnej školskej inšpektorky, lebo zásadný vplyv na zajtrajšok nás všetkých majú práve učitelia, čo si žiada súčinnosť zainteresovaných v prospech kvalitného vzdelania pre každého.“

V minulosti pracovala na riadiacich pozíciách v školstve, pôsobila tiež ako vedúca expertného tímu pre činnosť výchovných poradcov či lektorka. Jej cieľom je zmeniť pohľad na štátnu školskú inšpekciu. Ambíciou je, aby sa na ňu nepozeralo len ako na kontrolný orgán, ale aj poradenský.   

Miroslava Hapalová

Aktuálne pôsobí v UNICEF. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odborne sa venuje problematike inkluzívneho vzdelávania a zabezpečenia rovného prístupu všetkých detí a žiakov ku kvalitnému vzdelávaniu. Pôsobila ako analytička mimovládnej organizácie MESA10 v rámci projektu To dá rozum, ktorého výstupom bol návrh ucelenej zmeny vzdelávania.

Skúsenosti z praxe načerpala najmä počas ôsmych rokov vedenia slovenskej pobočky neziskovej organizácie Človek v tísni, ktorá sa zameriavala na začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít prioritne v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a bývania. Je spoluautorkou viacerých publikácií, analýz a výskumov najmä v oblasti inkluzívneho vzdelávania. 

 

Lenka Rovňanová

Vysokoškolská učiteľka, dekanka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Vyštudovala kombináciu učiteľstva ruského jazyka a literatúry a učiteľstva pedagogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Pôsobila takmer dvadsať rokov v regionálnom školstve na rôznych pozíciách a dodnes aktívne spolupracuje s rôznymi formálnymi a neformálnymi aktérmi vo vzdelávaní, zvlášť v systéme ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ako lektorka v oblasti didaktických inovácií a zlepšovania profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a lektorov vzdelávania.

Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje profesiografickému skúmaniu učiteľskej profesie, psychodidaktickým súvislostiam vysokoškolskej profesijnej a praktickej prípravy budúcich učiteľov pre sekundárny stupeň vzdelávania a ich ďalšiemu profesijnému rozvoju. V pedagogickej činnosti sa sústredí na oblasť pedagogickej komunikácie, všeobecnej didaktiky, školskej pedagogiky, manažmentu a legislatívy, vzťahovej a sexuálnej výchovy.

Je držiteľkou certifikátu „Moderná učiteľka“ od spoločnosti Microsoft Slovensko (2005).

Vedie mimovládnu neziskovú organizáciu Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorej poslaním je podporovať zodpovedné a kultivované vzťahy, sexuálne správanie mužov a žien a obhajovať základné ľudské práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. V tejto oblasti pripravuje a realizuje aj workshopy pre rôzne cieľové skupiny.

Rebecca Warbrick

Rebecca žije a pracuje v Londýne. Od roku 2014 vedie marketing nadácie Varkey Foundation, ktorá zdôrazňuje význam učiteľov po celom svete. Je zodpovedná za celkové riadenie ceny Global Teacher Prize, každoročného ocenenia v hodnote 1 milión dolárov pre výnimočného učiteľa, ktorý je vybraný z TOP 10 nominovaných učiteľov z celého sveta.

Rebecca má 15 rokov skúseností v oblasti marketingu. Pred vstupom do nadácie Varkey Foundation pracovala v charitatívnom a zdravotnom sektore.

Michal Rehúš

Pôsobí ako analytik v Centre vzdelávacích analýz. Vyštudoval učiteľstvo dejepisu a pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a má PhD. zo školskej pedagogiky.

Pracoval ako analytik a riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predtým pôsobil ako odobrný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity  Komenského v Bratislave, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a ako odborník v Štátnom inštitúte odobrného vzdelávania. Je autorom viacerých štúdií a analýz týkajúcich sa predovšetkým problematiky obsahu vzdelávania, odmeňovania a hodnotenia učiteľov.

Martin Kuruc

Začínal ako vychovávateľ a neskôr ako terapeut v špeciálnom výchovnom zariadení pre chlapcov s poruchami učenia a správania. Po ukončení doktorandského štúdia u prof. Zelinu absolvoval štúdium skupinovej psychoterapie na Karlovej Univerzite v Prahe. Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave sa venuje hlavne témam sebaregulácie a motivácie žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní.

V pedagogickej činnosti sa sústredí na oblasť pedagogickej diagnostiky a alternatívnych koncepcií vo vzdelávaní. Tiež vedie Tréning komunikačných zručností pre učiteľov a Tréning zážitkovej pedagogiky. Ako expert spolupracuje s Národným ústavom certifikovaných meraní vo vzdelávaní, Nadáciou Pontis, Nadáciou ZSE a SKAV Slovensko. Ako lektor spolupracuje s n.o. Indícia, Komenského inštitútom n.o. Živica, IUVENTA – Slovenský inštitút pre mládež a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Zuzana Labašová

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK a City University of New York. V CEEV Živica už 13 rokov pôsobí ako lektorka globálneho vzdelávania, ktoré sa snaží prinášať aktuálne problémy súčasného sveta do škôl a tried a podnietiť žiakov ku kritickému mysleniu a humanistickým hodnotám. Aktuálne je tiež programovou manažérkou Komenského inštitútu, ktorý vzdeláva, sieťuje a podporuje inovatívnych pedagógov Slovenska.
V minulosti pomáhala tvoriť národnú stratégiu globálneho vzdelávania a pôsobila vo viacerých pracovných skupinách ministerstva školstva. Lektoruje pre žiakov, študentov aj pedagógov na základných, stredných aj vysokých školách, ako aj pre firmy. Venuje sa prevažne témam kritického myslenia a zodpovednej spotreby. 
Učiteľ Slovenska 2022

Rastislav Očenáš

Učiteľ pre primárne vzdelávanie, absolvent PF UMB. Môj pedagogický prístup formovalo viacero „mimoškolských“ zamestnaní vďaka ktorým som sa stretol s reformnými prístupmi ako „Vysoko-efektívne učenie“ či „Rešpektovať a byť rešpektovaný“. Mojim snom je zmena školy na otvorené, radostné prostredie v ktorom sa dokáže uplatniť každé dieťa.

Cieľaveodmo pracujem s triednou klímou prostredníctvom metodiky rozvoja životných zručností. Verím, že spolupráca, empatia, ľudskosť a flexibilita by mali byť vyučovacie predmety na dennom rozvrhu škôl. Vyučovanie na prvom stupni obohacujem o technológie a metodiku STEAM.

 

Učiteľka Slovenska 2020

Iveta Barková

Vyštudovala slovenský jazyk a dejepis na FiF UK v Bratislave. V štúdiu pokračovala na Central European University v Budapešti, kde sa venovala moderným dejinám 19. a 20. storočia. Potom pracovala ako stredoškolská učiteľka na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci a v základných školách v Novej Dedinke a Šenkviciach. Päť rokov práce mimo slovenského školstva jej ukázalo aj to, ako fungujú školské systémy v USA a Veľkej Británii.

V súčasnosti pôsobí ako zriaďovateľka, riaditeľka a učiteľka na Súkromnej základnej škole v Senci. Jej cieľom je  vytvoriť v škole pre deti, učiteľov, ale aj rodičov bezpečné a inšpiratívne prostredie, podporuje zavádzanie inovatívnych metód učenia (sa) a nebojí sa experimentovať a skúšať nové postupy v riadení školy aj vo vyučovacom procese. 

Učiteľka Slovenska 2021

Alexandra Hučeková

Vyštudovala nemecký a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, pracovala 20 rokov na Štátnej jazykovej škole v Žiline ako učiteľka nemeckého a anglického jazyka a slovenčiny pre cudzincov. Neskôr sa rozhodla ísť vlastnou cestou a svoje skúsenosti zo vzdelávania v rôznych centrách Goethe Institut v Nemecku sa rozhodla pretaviť do praxe a založila súkromnú jazykovú školu Babylon Education v Žiline, ktorú doteraz vedie a pracuje tam aj ako učiteľka kurzov nemčiny všetkých vekových kategórií. Učí tiež na Gymnáziu Varšavská cesta v Žiline.

Po absolvovaní vzdelávaní v Nemecku ako učiteľka/lektorka pre vzdelávanie učiteľov pôsobí v súčasnosti v spolupráci s Goetheho inštitútom ako tútorka pre medzinárodné metodické kurzy pre učiteľov na Slovensku a aj v rámci strednej a východnej Európy. Ako polukoordinátorka zodpovedá za implementáciu projektu „Digitálna detská univerzita“ na Slovensku. Vedie webináre a workshopy pre učiteľov cudzích jazykov. Je tiež členkou skúšobnej komisie certifikovanou pod Goethe Institut v Mníchove.

Jana Kovaľová

Vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po ukončení doktorandského štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika pracovala ako manažérka riadiaceho tímu národného projektu, ktorý sa venoval vzdelávaniu pedagógov v oblasti cudzích jazykov. Následne pôsobila ako vedecko-výskumný zamestnanec pre slovenský jazyk a literatúru, anglický jazyk a prírodovedu v primárnom vzdelávaní a zároveň viedla oddelenie predškolskej a elementárnej pedagogiky na Štátnom pedagogickom ústave.

Venuje sa aj tvorbe vzdelávacích nástrojov a kompetenčných rámcov pre predprimárny a primárny stupeň vzdelávania.
Aktuálne je riaditeľkou neziskovej organizácie FinQ Centrum, ktorého poslaním je výrazne prispieť ku skvalitneniu finančného vzdelávania a kompetencií v oblasti finančnej kultúry na základných a stredných školách.

nasledujúca stránka

Organizátor

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?