fbpx

Daniela Banásová

Daniela Banásová učí na prvom stupni základnej školy a uvedomuje si, aké dôležité pre budúcnosť jej žiačikov je, aký základ vedomostí u nej získajú. Navyše, snaží sa v nich prebudiť lásku k vzdelávaniu, nechce hneď v zárodku „zabiť“ ich nadšenie a preto s každým jedným pracuje individuálne. 

„Indiánsky, pirátsky, šašovský, námornícky, ježibabovský, kráľovský týždeň im pomáha pri vyvodzovaní písmen I, P, Š, N, J, K. Celý týždeň je v znamení riešenia rôznych úloh, individuálnych alebo skupinových, za ktoré zbierajú odmeny v podobe pierok, toliarov, dukátov, žabiek, koruniek. Na konci týždňa žiaci zostavia pojmovú mapu a dostanú záverečnú odmenu. Matematiku som prepojila s prvoukou. Jednou z najobľúbenejších hier je desaťdielna hra, kde žiaci riešia numerické príklady a pri správnom riešení získavajú jednotlivé slová do viet o zvieratkách. Deti sú nadšené tým, že sa dozvedia rôzne kuriozity o zvieratách,“ približuje, ako to v jej triede vyzerá. Výborné výsledky dosahuje pomocou metódy SFUMATO – splývavé čítanie. Ide o inovatívnu metódu, ktorou sa deti učia čítať s porozumením. Je vhodná aj pre žiakov s ťažkosťami pri učení a pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. 

Daniela Banásová však nezostáva len v triede a okrem učenie sa snaží deti aj vychovávať, aby z nich boli empatickí jedinci. „Pravidelne navštevujem so žiakmi múzeá, výstavy, organizujem exkurzie, výlety a školy v prírode. Tiež sa zapájam do dobročinných akcií ako sú Biela pastelka, Modrý gombík a rôznych zbierok v miestnej komunite ako napríklad Daruj hračku, Zbierka potrieb pre odídencov, Koľko lásky a ďalšie. Svojich žiakov na hodinách etickej výchovy vediem k nielen pracovitosti, ale aj k tomu, aby boli pozorní a vnímaví k svojmu okoliu a zaujímali sa nielen o svoje najbližšie okolie v ktorom sa pohybujú, ale aby vnímali problémy v širších súvislostiach,“ dodáva.

Táto nadšená pedagogička pomáha i kolegom. Do minulého školského roka 15 rokov pracovala ako vedúca metodického združenie, v rámci ktorého usmerňovala učiteľky I. stupňa. „Mojou snahou bolo skvalitnenie výučby na našej škole. Snažila som sa aby metodické združenie bolo nielen funkčným prvkom systému mikro riadenia školy, ale aby poskytovalo učiteľom základňu pre profesijný rozvoj. Dlhé roky som uvádzajúcou

učiteľkou pre začínajúcich učiteľov v našej škole. Metodicky ich vediem k správnemu vedeniu vyučovacej hodiny, k uplatňovaniu nových inovatívnych metód pri vyučovaní a k tvorivosti. Poskytujem im moje autorské materiály, pomôcky, ktoré som ja vytvorila,“ uzatvára.

Daniela Banásová bola za svoju prácu ocenená starostom Petržalky, ktorý jej udelil titul Učiteľky roka.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?