fbpx

Darina Kánássyová

Darina Kánássyová učí na druhom stupni základnej školy ruský jazyk, techniku a výtvarnú výchovu. Na všetkých svojich hodinách preferuje zážitkové alebo rovesnícke vzdelávanie.

Prioritou je, aby žiak mal rád predmet, pozitívny vzťah k učeniu, objavovaniu a k učiteľovi. Nemusí zvládnuť každú tému na výbornú, naopak, má právo niečo nevedieť, či zlyhať. Môže sa učiť aj chybami a hlavne bez strachu. Tvorivosť a kreativitu hľadáme a rozvíjame vo všetkom, pomocou divergentných úloh, projektov, ktoré sú neočakávateľné, nie klasické. Snažím sa využívať prvky a metodiku VEU – vysoko efektívneho učenia, tzn. okrem tematického obsahu, rozvíjame spoluprácu (skupinová forma), zodpovednosť, aktívne počúvanie, toleranciu, rešpekt a iné,“ vraví.

Deti učí kritickému mysleniu aj na hodinách techniky. Práve tam má príležitosť robiť s nimi pokusy, ktoré sa nemusia vždy nevyhnutne skončiť úspechom.

„Cieľom je, aby sa žiak prestal báť experimentovať, aby sa nebál pocitu zlyhania. Ak sa niečo nepodarí – nepodarilo sa to tým spôsobom, nie jeho zlým výkonom. Bezpečné prostredie je alfa omega mojich hodín. Často zadávam divergentné úlohy, ktoré majú nekonečno riešení, podporujú kritické myslenie. Zvolím tému a žiaci generujú otázky. Mám rada aj rovesnícke učenie – napr. jedna skupina učí druhú, 8.A učí 8.B. Bežnou formou učenia je Escape room, hľadanie indícií, projekty premieňame na malé výskumy,“ dodáva.

Darina Kánássyová sa so svojimi skúsenosťami a metódami rada podelí aj s kolegami.

„Založila som facebookovú učiteľskú skupinu primárne pre nekvalifikovaných učiteľov techniky a výtvarnej výchovy Učitelia techniky (3000 členov), kde jednak zdieľam inšpirácie z vyučovacích hodín, a taktiež realizujem webináre s inovatívnymi postupmi, spracovanými témami z mojej pedagogickej praxe. Webináre sú zamerané pre predmet technika, ale často sa postupy dajú variovať aj v iných predmetoch. Skupina sa tak začala rozrastať o ďalších a ďalších učiteľov (jazykov, dejepisu, slovenčiny, matematiky…) za účelom obohatenia svojho pedagogického portfólia. Okrem inšpirácií na vyučovacie hodiny v tej skupine prinášam učiteľom každý piatok motivačné okienko, v ktorom ich povzbudzujem k sebarozvoju, sebaláske a k oceneniu ich obetavej práce,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?