fbpx

Eduard Gemza

Eduard Gemza učí slovenský jazyk, matematiku, geografiu, biológiu a environmentálnu výchovu na druhom stupni špeciálnej základnej školy. Je aj triedny učiteľom a jeho cieľom je nielen vzdelávať, ale i vychovávať svojich zverencov. Vedie ich k vytváraniu si vlastných názorov, učí ich spolupracovať, prehlbovať vzťahy s rodičmi.

„Väčšina našich absolventov pokračuje štúdiom na odbornom učilišti, kde môžu skončiť so záučným alebo výučným listom, alebo sa zamestnajú hneď po škole v rôznych oblastiach. Žiaci tiež zažívajú úspech v telovýchovných súťažiach, alebo umelecky zameraných súťažiach, kde sa častokrát presadia aj v kategóriách žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Veľmi ma tešia aj „malé“ úspechy žiakov, ktorí boli ešte pred pár desaťročiami klasifikovaní ako nevzdelávateľní – v oblastiach sebaobsluhy alebo pre intaktného človeka bežných činnostiach každodenného života. V oblasti výchovy sa snažím žiakov formovať na kritické, logické, ale aj empatické, ľudské a ekologicky mysliace bytosti,“ vraví Eduard Gemza. 

Keďže pracuje so žiakmi so špeciálnymi potrebami, vymýšľa metódy a prostriedky, ako ich čo najlepšie zaujať. Snažím sa do výchovno-vzdelávacieho procesu v našich podmienkach pretaviť množstvo metód, hier, nápadov a rád, od kolegov z prostredia bežných základných škôl. Najviac využiteľná je asi metóda „improvizácie“. Využívame bádateľstvo, zážitkové vyučovanie a v rámci možností aj problémové vyučovanie. Viac času venujeme témam, ktoré žiakov chytia a pozeráme sa na problém z viacerých strán. Snažím sa ich učiť viac zručnostiam ako vedomostiam. Staviame hlavne na silných stránkach každého žiaka s prihliadaním na jeho možnosti a individualitu,“ dodáva.

Eduard Gemza v škole koordinuje rôzne environmentálne projekty a je aktívny aj po skončení vyučovania. Participuje spolu so svojimi žiakmi na organizovaní rôznych projektov v meste. Vďaka aktivitám, ktoré prekračujú prah našej školy, nás v posledných rokoch začala spoločnosť vnímať ako plnohodnotného partnera. Oslovujú nás rôzne subjekty najmä pri realizácii enviroaktivít. V minulom školskom roku sa nám podarilo užšie spolupracovať aj s miestnym Komunitným centrom. Do aktivít zapájame i deti z marginalizovanej komunity.“ 

Mladý pedagóg sa tiež podieľa na úpravách a tvorbe školských vzdelávacích programov a vymýšľa pracovné pomôcky, ktoré môžu využiť pedagógovia aj inde.

„Vytváram pracovné listy, testy, učebný materiál (prezentácie, videá, obrázky, texty a materiály v prostredí ActivInspire, iné) z rôznych predmetov, ktoré by mali byť využiteľné dlhodobo. Na požiadanie tieto materiály posielam kolegom po celej Slovenskej republike,“ vyratúva.

Eduard Gemza bol tiež gestorom projektov Digipedia, Ekoalarm, Environexperti, Na každej škole záleží, realizuje rozvojový enviroprojekt „O prírode v prírode“ a už 7 rokov je koordinátorom Zelenej školy, ktorá je už aj Inšpiratívnym centrom.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?