fbpx

Eva Krajčovičová

Eva Krajčovičová učí na gymnáziu chémiu, biológiu a matematiku. Jej cieľom je ukázať žiakom, že prírodné vedy naozaj nemusia byť strašiakom.

 „Mojou snahou na vyučovacích hodinách je podporiť študentov tým spôsobom, aby som im ukázala, že aj v ich záľubách sa nejakým spôsobom tieto predmety uplatňujú. Pre žiakov, ktorí majú problém pochopiť preberané učivo som vždy ochotná organizovať doučovanie, aby sme si v malých skupinkách prípadne aj inak prešli preberané učivo,“ vraví.

V praxi sa snaží využívať moderné metódy výučby a dbá hlavne na aktívnu prácu žiakov na hodinách.

„Som presvedčená, že práve aktívnou prácou si odnesú z mojich vyučovacích hodín omnoho viac poznatkov, ako len z môjho výkladu. Preto na hodinách chémie a biológie využívam rôzne metódy – konštruktivistické, prácu v skupinách, na projektoch, rovesnícke vzdelávanie, či skupinové práce. Keďže chémia je experimentálnou vedou, snažím sa, aby študenti trávili čo najviac času v laboratóriu a vedomosti si overovali aj prakticky. S kolegyňou každoročne organizujeme projektové vyučovanie o kvasinkách, kde sa snažíme ukázať aj medzipredmetové prepojenie fyzika-chémia-biológia,“ dodáva.

Prírodné vedy sa pokúša spopularizovať v celej spoločnosti, napríklad organizáciou celoslovenskej súťaže Vedecký Ma-Che-R, ktorá prebehla trojkolovo (1. online test, 2. lab. cvičenie z chémie a hľadanie šifry z matematiky, 3. prezentácia projektov žiakov). Zapojilo sa do nej viac ako 250 dvojíc. Eva Krajčovičová však nezostáva len pri učení svojich predmetov, ale vyšla zo svojej konformnej zóny a deťom pomáha i s problémami, ktoré prináša súčasná spoločnosť.

„V rámci mojej práce koordinátora prevencie spolupracujem so školskou a klinickou psychologičkou a psychiatričkou pri riešení problémov s návykovými látkami, poruchami príjmu potravy, a taktiež s preventistkou policajného zboru ohľadom prevencie šikany, kyberšikany a tolerancie medzi mladými ľuďmi. Aj na hodinách chémie formou obhajoby názorov pre a proti debatujeme napríklad o prípadnej legalizácii drog, ale hlavne o tom, aké problémy s nimi súvisia,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?