fbpx

Eva Radičová

Eva Radičová učí deti na prvom stupni základnej školy. Jej prvoradým cieľom je vytvoriť v triede bezpečný a podnetný priestor, kde by všetci mohli osobnostne rásť.

 „Nesnažím sa o dokonalosť, ani to nevyžadujem od svojich žiakov, učím ich pracovať aj so slabými stránkami, byť všímavý k sebe, svojmu okoliu, komunite. Nosné piliere mojej práce sú: učiť žiakov, aby preberali zodpovednosť za svoju prácu, za svoje učenie, seba i svoje okolie, vytvárať príležitosti, výzvy, kde sa učia plánovať, organizovať, dodržiavať termíny, pracovať v tíme, spolupracovať, komunikovať. Každé ráno začíname ranným kruhom, bez ktorého si to žiaci nevedia už ani predstaviť. Dostávajú príležitosť vyjadriť svoje pocity, potreby, učia sa počúvať sa navzájom, učia sa, čo je to byť empatický, prejaviť súcit, bez posudzovania a skákania do reči. Diskusia, tvorba otázok, pojmové mapy, hľadanie odpovedí – to všetko je súčasťou procesu učenia sa v našej triede,“ vysvetľuje.

Žiak sa podľa nej veľa nenaučí, ak je v priveľkom strese alebo sa niečoho bojí. Zároveň primerane posúva žiakom hranice, ukazuje im, čo všetko môžu dosiahnuť, cez povzbudzovanie a poskytovanie príležitostí a pravidelnej spätnej väzby.

„Vypracovala som pracovné listy na sebaspoznávanie a rozvíjanie sebaponímania žiakov. Je to 52 stranový denníček „KTO SOM“, ktorý je pre kolegov – učiteľov voľne dostupný. Neprestáva ma fascinovať, ako moji žiaci chápu a spoznávajú svet okolo seba, vytváram príležitosti, aby žiaci objavovali a zisťovali poznatky samostatne, vo vzájomnej interakcii, pri diskusii, pri aktivite, pozeraní, počúvaní, konštruovaní, tvorení,“ dodáva.

Eva Radičová sa so svojimi skúsenosťami rada podelí a tak vypracovala metodiku, kde sú konkrétne postupy a inšpirácie pre kolegov, ako zlepšovať klímu v triede a skvalitňovať vzťahy v rámci školskej komunity.

„Vytvorila som program práce so žiakmi a komunitou, ktorý sa volá Liga nápadov – Moja škola a JA. Vznikol ako výstup z ročného vzdelávacieho programu pre učiteľov, Komenského inštitút. Minulý školský rok sme pracovali s Ligou len na 1. stupni, tento školský rok sa mi podarilo preniesť Ligu aj na 2. stupeň a vedie ho kolegyňa. Ide o mimoškolskú činnosť žiakov, pracujeme na rôznych projektoch, akciách, ktoré majú väčšinou dobročinný charakter, snažíme sa žiakov viesť k občianskej angažovanosti a dobrovoľníckej práci. Podarili sa nám už krásne veci. Spolupracujeme s domovom dôchodcov, s denným stacionárom pre ľudí s inakosťou, útulkom pre zvieratá, Plamienkom n.o.  či mestom Liptovský Mikuláš (Deň Zeme – čistíme brehy Váhu, čistenie areálu školy),“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?