fbpx

Eva Šušková

Eva Šušková učí hudobnú výchovu na prvom stupni základnej školy. Je presvedčená, že práve tento predmet je ideálny na celkový rozvoj detí. Založila Facebookovú skupinu Učíme hudbou, v ktorej spolu s pedagógmi a lektormi hudby zdieľame zozbierané, resp. autorské inšpirácie a kde sa vzájomne informujeme o zaujímavých vzdelávacích aktivitách.

 „Hudobná výchova má na rozdiel od iných predmetov potenciál pracovať s triedou ako s jednou bunkou – výsledok našich hodín a výstupov je kolektívnou prácou, v ktorej má každé dieťa svoje dôležité miesto. Nezameriavam sa na súťaživosť, nehodnotím hudobné zručnosti, dôležitá je miera angažovanosti a snahy, s prihliadnutím na individuálne predpoklady a štartovaciu pozíciu žiaka. Na našich hodinách cez hudobné aktivity cielene rozvíjam kognitívne zručnosti žiakov – s deťmi pracujeme na prepájaní oboch mozgových hemisfér, zlepšovaní motoriky, podporujeme kreatívne myslenie a vedomú spoluprácu v kolektíve. Benefitom hudobnej výchovy je jej obrovský medzipredmetový presah – veľa sa hýbeme, spievame v cudzích jazykoch, rozprávame sa o historickom, geografickom, politickom a etickom obsahu piesní,“ vysvetľuje.

Ako dodáva jej žiaci sú spolutvorcami obsahu hodín a majú možnosť rozhodovať o forme mnohých realizovaných aktivít.

„Často fungujeme formou demokratického hlasovania, skupinového zadania, ale aj výzvami k modifikácii nastolených aktivít, či možnosti vyjadriť svoj názor. Pomocou hudobných činností rozvíjam osobnostný potenciál detí. Pracujem s kombináciou viacerých klasických aj inovačných metód a metodík. Kým z klasických vychádzam z rokmi overených a funkčných vzdelávacích postupov (C. Orff, Z. Kodály), v inovačných mám svoj prístup k hudobnému vzdelávaniu rozdelený do troch pomyselných kategórií: a/ som súčasťou overovacieho tímu a lektorovania metodík Tomáša Boroša (autora vzdelávacích štandardov ŠPU pre HUV, metodika Superar Slovakia a autora inovačných metodík Months, Numbers a Syllables); b/ pracujem na vlastných zbierkach vokálnych cvičení a hier Hlasotika; c/ zbieram materiály a impulzy od inšpiratívnych učiteľov hudby a z medzinárodných skupín a organizácií zaoberajúcich sa hudobným vzdelávaním,“ dodáva.

Eva Šušková je súčasťou medzinárodnej siete Superar, ktorá nielenže skvalitňuje hudobné vzdelávanie, ale prostredníctvom hudby pomáha sociálne znevýhodneným deťom.

„Hudobnú výchovu využívame ako prostriedok k sociálnej integrácii detí zo znevýhodneného, resp. málo podnetného prostredia. V škole, kde pôsobím, vediem záujmový popoludňajší krúžok Superar zbor, ktorý sme vďaka vysokému záujmu rozdelili posledné dva roky na dve skupiny (1. a 2. stupeň). Tento krúžok je otvorený pre každého – je nevýberový a bezplatný. Spievajú v ňom žiaci z rôzneho sociálneho zázemia, etnika, či národnosti. S deťmi počas školského roku, ale aj počas prázdnin účinkujeme na rôznorodých podujatiach, koncertoch a festivaloch, uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?