fbpx

Ingrid Jančiarová

Ingrid Jančiarová je učiteľkou na prvom stupni základnej školy. Ako vraví, svojich žiakov už od malička vedie k tomu, aby sami objavovali vedomosti. Jej cieľom totiž nie je to, aby sa niečo „nadrilovali“. Najlepšie to podľa nej ide prostredníctvom rôznych hravých foriem vzdelávania. 

„Pokiaľ je to možné, snažím sa, aby ani nevnímali, že sa niečo nové učia, ale aby hľadali riešenia na zaujímavé podnety a úlohy. Podnecujem ich k tomu, aby každý jeden z nich rástol ako osobnosť a zlepšoval sa na svojej vlastnej úrovni. Podporujem medzi nimi aj kolektívne a rovesnícke vzdelávanie. Umožňujem im vzdelávať sa navzájom, spolupracovať pri objavovaním niečoho nového. Pokiaľ sa v triede vyskytne problém v správaní, vediem ich tomu, aby sami hľadali riešenie. Pravidelne mávame kruh – komunitu, pri ktorej sedíme na koberci a rozprávame si o svojich pocitoch a zážitkoch v škole, ale i doma,“ vraví Ingrid Jančiarová.

Pani učiteľka vie, že najlepšia škola je škola hrou a pri deťoch na prvom stupni to platí o to viac. Už v začiatkoch svojej učiteľskej dráhy napísala projekt Hrajme sa s písmenkami, vďaka ktorému jej prváčikovia dodnes objavujú písmená hravou formou. 

 „Každé písmenko, im vždy predstavím prostredníctvom novej, mojej vlastnej, rozprávky, podľa ktorej, si písmenko ľahšie zapamätajú. Písmená spoznávame všetkými zmyslami: sluchom, keď ich počúvame v rozprávkach, zrakom, keď ich objavujeme na obrázkoch z tej rozprávky, hmatom, keď ich modelujeme z rôznych zaujímavých materiálov a dokonca aj chuťou, keď ich vymodelujeme z marcipánu. Svoje metódy a inovácie zavádzam aj do sveta matematiky. Som spoluautorkou pracovných učebníc matematiky pre prvý stupeň ZŠ a teda, mám možnosť svojich žiakov učiť matematiku, zo svojich vlastných materiálov. Snažím sa o to, aby moji žiaci objavovali tajomstvá matematiky príťažlivou formou. Pracujeme s kockami, číselným pásom, panáčikmi, s kartičkami a rôznymi inými zaujímavými pomôckami,“ dodáva.

Ingrid Jančiarová  je aktívna aj na poli environmentálnej výchovy detí. Spolu s nimi aj ich rodičmi dokonca vo svojom okolí vysádzajú stromy, starajú sa o životné prostredie.  Aktívna je i v pedagogickej komunite.

 „Spolupracujem s Vydavateľstvom OrbisPictus Istropolitana. Som lektorkou viacerých učebníc, posudzujem ich vhodnosť zaradenia do praxe a píšem k nim recenzné posudky. Námety a postupy, ako je možné s učebnicami pracovať, som prezentovala vo viacerých mestách Slovenska a aj na učiteľských konferenciách. Okrem toho vytváram množstvo zaujímavých materiálov a interaktívnych hier, ktoré zverejňujem na rôznych učiteľských portáloch ako napr. www.komensky.sk.“

Ingrid Jančiarová  je spoluautorkou viacerých učebníc matematiky a slovenského jazyka pre žiakov prvého stupňa ZŠ. Je členkou Ústrednej kurikulárnej komisie pre vzdelávaciu oblasť matematika a práca s informáciami a momentálne sa podieľa na tvorbe nového kurikula. 


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?