fbpx

Jana Antalová

Jana Antalová učí na prvom stupni základnej školy všetky predmety a aj anglický jazyk. Deti sa snaží motivovať všetkými možnými spôsobmi.

„Mojím cieľom je dokázať dieťaťu, že vie. A žiaci sa motivujú každým pozitívnym hodnotením, lebo vedia, že je zaslúžené. Momentálne mám tiež druhákov, je to trieda so všeobecným intelektovým nadaním. Rôznorodosť ich osobností aj talentu je každodennou výzvou k napĺňaniu stanovených cieľov a ich individuálnych potrieb. Tvorivosť rozvíjam na hodinách výtvarnej výchovy, ako aj pomocou dramatizácie v anglickom jazyku. Vediem žiakov k sebahodnoteniu vlastnej práce,“ vraví Jana Antalová.

Nadšená pedagogička vymýšľa také formy vyučovania, ktoré deti naozaj dokážu nadchnúť a zaujať. Vraví, že kombinácia vizualizácie a audia je ideálna.

„Do vyučovania anglického jazyka úspešne zaraďujem prácu s textom, krátkym zábavným príbehom už od 1. ročníka, kedy deťom pustím nahrávku a ukazujem karty znázorňujúce dej, aby pochopili obsah. Deti doslova nasávajú počuté frázy, opakujú ich, usporadúvajú karty podľa toho, ako sa príbeh odohral. Príbeh počúvajú každý deň, neviažem sa na rozvrh, zaberie to pár minút. Nadané deti po týždni dokážu príbeh spamäti zopakovať. Karty som im nechávala aj počas prestávky na koberci, opakovali, čo si zapamätali, niekto viac, niekto menej. Na individuálnej úrovni si osvojili frázy, či jednotlivé slová. Aj melódia a intonácia reči sú podstatné, a to počúvanie príbehu poskytuje,“ dodáva Jana Antalová s tým, že dobrou metódou je aj dramatizácia. „Roky sa zapájam so svojimi žiakmi do súťaže Jazykový kvet, vetva Dramatizácia, na celoslovenskej úrovni sa umiestňujeme na prvých troch priečkach. Tu uspejú aj žiaci, ktorí možno ani nemajú preferencie k jazykovému vyučovaniu, ale chcú sa prezentovať.“

Jana Antalová pracovala s deťmi so špeciálnymi potrebami a to bola jej motivácia na doplnenie si vzdelania o špeciálnu pedagogiku. Využíva to aj v čase pandémie.

„Ponúkla som online pomoc rodičom, ktorých deti sú PN alebo s niečím potrebujú pomôcť, pretože chápem zložitosť tejto neľahkej situácie, rodičia sú vystresovaní a žijú so strachom z budúcnosti. Ako triednu učiteľku ma to trápi, preto som navrhla pomoc, ktorú radi prijali. Komplikovanosť edukácie sa snažím zvládnuť neustálym vzdelávaním, absolvovala som Erasmus kurzy v Prahe a Canterbury, UK, zamerané na jazykové vyučovanie, či digitálne zručnosti. Tiež som zapojená do projektu Erasmus+: Malí programátori, ktorý prebieha s spolupráci so základnou školou z Trutnova, ČR. V rámci triedy vediem krúžok English Club v popoludňajších hodinách,“ vyratúva.

Jana Antalová pomáha mladším pedagógom. Uvádzala do praxe asistentov učiteľa, učiteľku náboženskej výchovy a momentálne uvádza do praxe opäť asistentku učiteľa. Podporuje mladých kolegov v učiteľskej dráhe.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?