fbpx

Jana Lešková

Jana Lešková učí psychológiu a občiansku náuku na gymnáziu, kde tiež vedie spoločenskovedný seminár. Svoje hodiny využíva na to, aby zo žiakov vychovala aktívnych, angažovaných občanov a plnohodnotných členov spoločnosti.

„Snažím sa, aby sa stali nositeľmi demokratických hodnôt, rozvíjali a uplatňovali kritické myslenie založené na argumentoch (aj v každodennom živote), boli všímaví, tolerantní, šírili myšlienky dobrovoľníctva, ktoré vedú k formovaniu rešpektujúcich postojov a zodpovednosti. Dôležité je aj formovanie povedomia zdravého patriotizmu s dôrazom na čierne miesta v našej minulosti. Diskutujeme aj o polarizujúcich témach, vidím ako sa niektorým postupne menia, upravujú názory a postoje. Moji žiaci sa úspešne zapájajú do Olympiády ľudských práv, Olympiády kritického myslenia, modelových parlamentov, workshopov, konferencií zameraných na občianske a demokratické povedomie,“ vysvetľuje.

Jej hodiny sú preto veľmi otvorené, žiaci sa učia predovšetkým pomocou inovatívnych metód ako sú diskusia, dialóg, reflexia, tímová práca. Pri týchto metódach je dôležité aby sa žiaci cítili bezpečne a fungovala vzájomná dôvera.

„Na svojich hodinách využívam predovšetkým brainstorming, zážitkové, rolové a projektové vyučovanie, lenivé učenie, kde je učiteľ viac-menej facilitátor, debatné vyučovanie na podporu kritického myslenia, hranie rolí, film ako nástroj práce, podcasty, videá. Zameriavam sa na analýzu a čitateľskú, počúvateľskú gramotnosť, stretnutie s preživšími, písanie esejí, myšlienkovú a pojmovú mapu, skupinové vyučovanie. Mojou výhodou sú dvojhodinovky v 4. ročníku a rozšírené vyučovanie občianskej náuky v 3. ročníku nakoľko máme alternatívny učebný plán. Musela som žiakov naučiť rozprávať sa, aktívne sa počúvať, aby sa nebáli povedať vlastný názor, prezentovať, analyzovať, hodnotiť a skupinovo pracovať,“ vraví.

Témy ako ľudské práva, mediálna gramotnosť, predsudky a stereotypy, multikulturalizmus, demokracia, intolerancia  a jej rôzne prejavy či zmeny v spoločnosti táto pedagogička učí aj prakticky, v spolupráci s rôznymi mimovládnymi organizáciami a iniciatívami.

„Spolupracujeme s O.Z. Vita in suburbium na témach súvisiacich s holokaustom, udržiavame povedomie o živote Bardejovskej židovskej komunity, každoročne pripravujeme a realizujeme rôzne spomienkové podujatia a jedno medzinárodné. Píšeme a realizujeme projekty v židovskom suburbiu (ale aj iné zamerané na efektívne trávenie voľného času študentov, školská klubovňa, EÚ bližšie k nám, demokratické povedomie, športové, nedovoľme minulosti stať sa súčasnosťou, kritické myslenie.). Spolupracujeme s Komunitnou nadáciou mesta Bardejov a Mladými filantropmi, aktívne šírime myšlienku dobrovoľníctva, pripravujeme kultúrne podujatia pri rôznych príležitostiach, napríklad k 17. novembru. Počas Mikuláša realizujeme pre škôlky v meste kultúrny program a pomáhame finančnými zbierkami tam kde je to potrebné,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?