fbpx

Katarína Brestovská

Katarína Brestovská učí na nemecko-slovenskom gymnáziu slovenský jazyk a literatúru. Pre jej vyučovací štýl je charakteristická motivácia, sloboda a personalizované vyučovanie.

„Každý žiak má svoj individuálny potenciál a mojou úlohou je vytiahnuť na povrch to, v čom je dobrý, schopnosti a zručnosti, ktorými on individuálne disponuje. Preto nepoužívam rovnaký meter na všetkých a neočakávam, že každý sa bude formovať podľa mojich predstáv. Každému žiakovi dávam priestor slobodne si vybrať, aká forma, metóda a spôsob osvojovania si vedomostí a zručností mu najviac vyhovuje a snažím sa ho na jeho ceste sprevádzať. Dávam mu slobodu a zároveň istotu, že sa môže kedykoľvek poradiť,“ vraví Katarína Brestovská s tým, že ak má žiak slobodu, učí sa radšej. Podľa nej sa takto i slabší študenti cítia v triede rovnocenní. 

A ako vyzerá personalizované vyučovanie v jej triede? „Pri osvojovaní si nových poznatkov si môžu žiaci vybrať z rôznych aktivít, napríklad (interpretácia textu, produkcia, dramatizácia, prezentácia a podobne. Často využívam kolaboratívne a kooperatívne formy vyučovania, skupinové vyučovanie a obrátené vyučovanie. V zásade pracujeme v digitalizovanej forme (všetci žiaci a pedagógovia majú k dispozícii školské notebooky). Využívam rôzne aplikácie, najčastejšie padlet, na oživenie vyučovania kahoot, quizizz, goconcr a iné aplikácie. Žiaci s nimi pracujú aj sami, vytvárajú si učebné materiály a kvízy,“ dodáva.

Katarína Brestovská je z tých učiteliek, ktoré svojim povolaním žijú aj mimo vyučovacích hodín. So svojimi žiakmi trávi naozaj veľa času. „Chodíme spolu na rôzne spoločenské podujatia – divadlo, opera, balet, výstavy. Sami tiež realizujeme spoločenské podujatia na našej škole určené aj pre verejnosť – napríklad aktuálne literárne čítanie s nemeckým hercom Andreasom Ulichom z diela E.T.A. Hoffmanna, pričom trieda spoluorganizovala celé podujatie, od scenára a nácviku čítania v slovenčine cez prípravu miestnosti, občerstvenia a manažovania celého večera,“ vysvetľuje. 

Tejto pedagogičke záleží na tom, aby jej zverenci boli nielen dobrí v slovenskom jazyku, ale aby z nich vyrástli celkovo skvelé osobnosti. Na hodinách slovenčiny, na triednických hodinách aj mimo školy sa snaží deti viesť k ohľaduplnosti a rešpektu k druhým. „So žiakmi robím individuálny koučing, v rámci ktorého hovoríme o predsudkoch a rozdielnosti. V triede mám žiakov rôznych národností, takže multikultúrnosť je pre nás každodenná realita, počas triednických hodín aj mimo nich sa výrazne zameriavam na inakosť a to, ako s ňou zaobchádzať. Hodiny literatúry tiež poskytujú mimoriadne cenné podnety na diskusie, „staré“ diela čítame očami moderného čitateľa a hľadáme v nich podnety na diskusie o morálnych a etických otázkach,“ uzatvára.

Katarína Brestovská pôsobí na škole ako zástupkyňa riaditeľky pre slovenské vzdelávanie, vedie a podporuje slovenských a zahraničných kolegov, pôsobí ako mentor pre začínajúcich pedagógov a vedie praktikantov, nielen zo slovenských univerzít, ale aj zahraničných.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?