fbpx

Katarína Striešová

Katarína Striešová učí na prvom stupni základnej školy intelektovo nadané deti. Ako sama vraví, ľudia si často myslia, že učiť takéto deti je ľahšie, ale opak je pravdou. Zaujať ich je oveľa zložitejšie a ak chce pedagóg rozvíjať ich potenciál, musí neustále vymýšľať nové úlohy a cesty. 

„Nadané deti síce majú vysoké IQ, ale aj vysoko špecifické problémy v oblasti prežívania a komunikácie s okolitým svetom. Každé z nich je výnimočné a nadané na niečo iné. V istom zmysle im to pomáha, lebo sa chcú stále zlepšovať, na druhej strane sú neisté, neveria si a majú tendenciu porovnávať sa medzi sebou,“ vysvetľuje. Individuálna práca je s nadanými deťmi nevyhnutnou súčasťou vzdelávacieho systému. Snaží sa preto o vytvorenie priateľskej atmosféry v škole a tiež naučiť deti kritickému sebahonoteniu. „Tiež sa snažím vychovávať deti k prosociálnemu správaniu, pomáhať si navzájom a rešpektovať druhých. Jedna z najťažších úloh je naučiť ich spolupracovať v skupine,“ dodáva.

Katarína Striešová sa celú svoju prax snažila využívať inovatívne metódy, no pandémia to ešte viac urýchlila.  

„Snažila som sa vytvárať pre žiakov rôzne zaujímavé formy, ktoré by im uľahčili online vyučovanie cez MS Teams. Vytvárala som im všakovaké powerpointové prezentácie, aby pri online vyučovaní bolo slovo podporené aj vizuálnym vnemom, vytvárala som  interaktívne úlohy cez Wordwall, Thinglink, LearningApps. Tieto úlohy sú dostupné aj na nete a majú viacero videní, tak pevne verím, že pomáhajú aj iným učiteľom pri práci,“ teší sa.

U nej v triede sa dokonale napĺňa pojem „škola hrou“. Využíva všetky hravé formy vzdelávania, ktoré učia deti samostatnosti a používaniu logického myslenia. „Veľmi obľúbená hra je Hľadanie pokladu, v korom. žiaci musia plniť rôzne tvorivé úlohy a ti ich posúvajú vždy k ďalšiemu stanovišťu, až nakoniec nájdu poklad. Metódy sa snažím prispôsobiť záujmom detí. Tak som napríklad nacvičila s deťmi muzikál, s ktorým sme sa prihlásili aj do celoslovenskej súťaže Supertrieda. Ďalšia z metód je Pevnosť Boyard, v nej musia žiaci riešiť úlohy, za ktoré získajú indície a pomocou nich musia na záver uhádnuť kľúčové slovo. Obľúbené sú aj Výskumné výpravy – žiaci sa v nich učia pracovať v skupinách, riešiť problémové úlohy, vyjadriť a odprezentovať svoje riešenia.“ 

Katarína Striešová je aktívnou pedagogičkou aj po vyučovaní či dokonca mimo školy. Zapája sa do rôznych webinárov, ktoré pomáhajú študentom prepojiť teóriu s praxou. Spolupracuje tiež s Filozofickou fakultou UMB, kde pomáha pri výchove učiteľov Telesnej a športovej výchovy a Trénerstva. Vedie basketbalový krúžok a organizuje rôzne basketbalové súťaže. Zúčastnila sa i viacerých konferencií a webinárov o nadaných deťoch.

Hlasovanie ceny verejnosti nájdete tu: https://domov.sme.sk/c/22873245/vytvara-priatelsku-atmosferu-v-skole-a-uci-deti-kritickemu-sebahodnoteniu.html?ref=tab


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?