fbpx

Kristína Michalicová

Kristína Michalicová učí intelektovo nadané deti matematiku a etickú výchovu na súkromnom gymnáziu. Ako sama vraví, jej cieľom je formovať žiaka nie výkonového, ale vyrovnaného, schopného orientovať sa a zodpovedného za svoje slobodné rozhodnutia.

 „Nakoľko pracujem so žiakmi s intelektovým nadaním, významná časť je tvorená študentami s dvojitou výnimočnosťou (autistické spektrum, poruchy pozornosti a pod.) a častý je asynchrónny vývin (napreduje kognitívna stránka, zaostáva sociálno-emočná, dysfunkčný perfekcionizmus), je individuálny prístup nevyhnutný. Vo vyučovaní používam induktívne metódy, objavné vyučovanie – nepredostieram napr. algoritmy, ale študenti a študentky ich riešením úloh, diskusiou a dôvodením objavujú. Ide o konštruktivistický prístup, kde nie som primárne nositeľom informácie ja, ale študenti a študentky si ich postupne sami vytvárajú a prepájajú. Veľkú časť práce venujem príprave materiálov, ktoré k objavovaniu vedú,“ vysvetľuje.

Aj preto jej hodiny naozaj nemôžu byť nudné či všedné, ale musí sa neustále snažiť pracovať novými metódami.

„Úzko spolupracujem s kolegami a kolegyňami, preto som veľmi rada, že v rámci matematiky máme možnosť tandemového vyučovania (hodinu vedieme dvaja).S kolegami a vedením sme zaviedli, realizujeme a neustále vyhodnocujeme a vylepšujeme tento model učenia. Nakoľko som prirodzene prepájala svoje dva predmety (matematiku a etickú výchovu), začala som sa intenzívna zaujímať a realizovať globálne vzdelávanie,“ dodáva.

Rozvíja u žiakov mäkké zručnosti,  vedie ich k rešpektujúcej a nenásilnej komunikácii, empatii a pôsobí ako výchovná poradkyňa. V rámci spomenutých oblastí pôsobí v rámci školy ako metodická podpora pre kolegov a kolegyne. Kristína Michalicová sa so svojimi skúsenosťami rada podelí aj s kolegami mimo nej.„Spolupracujem s mimovládnou organizáciou Človek v ohrození, som spoluautorka príručiek pre učiteľov, napr. o globálnom vzdelávaní, spolupráci v školskom prostredí a iných. Pripravujem aktivity na témy migrácie, klimatickej zmeny a podobne, ktoré sa dajú priamo využiť na hodinách matematiky. Lektorujem kurzy pre učiteľov a učiteľky v tejto oblasti, vystupujem na rôznych konferenciách, radím,  ako pristupovať k individuálnym potrebám žiakov a žiačok a riešiť špecifické situácie, s ktorými sa učitelia stretli,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?