fbpx

Jaroslava Ďuricová

Jaroslava Ďuricová učí na prvom stupni základnej školy. Jej hlavným cieľom je podporiť aktivitu a úsilie svojich žiačikov, pôsobiť na ich zmysly a emócie prostredníctvom skúseností a zážitkov. „Na vyučovaní využívam množstvo rozličných metód a foriem, od zážitkového tematického vyučovania cez projektové, problémové a rovesnícke. Veľmi sa mi osvedčilo vyučovanie v teréne: čítanie v knižnici, vlastivedné vychádzky v prírode, vzdelávanie v galérii, múzeu či planetáriu. Moji žiaci často absolvujú besedy s odborníkmi – psychológmi, členmi záchranných zložiek – policajtmi, hasičmi, lekármi, horskými záchranármi,“ vysvetľuje. 

Jej cieľom je vychovať z detí komplexné bytosti, ktoré majú nielen dostatočné vedomosti, ale sú aj empatické k ľuďom okolo seba aj životnému prostrediu. O ekológii sa učia nielen počas Dňa Zeme, často zbierajú papier, hliníkové fólie, elektroodpad a upratujú okolie. Vedie ich aj k spolupatričnosti s rovesníkmi či seniormi. „Pravidelne sa zapájame do charitatívnych akcií na pomoc osamelým a opusteným ľuďom v DSS, spolupracujeme s OZ Podaj ďalej (Krabička plná lásky, Ponožkový október, …). Vediem ich tiež k rešpektovaniu iných vierovyznaní a kultúr. Na to nám slúži projektové vyučovanie, napríklad projekt „Všetci rovnakí – každý iný“. Samozrejmosťou je výchova k tolerancii odlišnosti,“ dodáva. 

Okrem učenia má v práci aj množstvo ďalších funkcií a aktivít spojených so vzdelávaním. Je vedúcou metodického združenie, predsedníčkou rady školy, členkou obecnej školskej rady mesta Prešov. „Vo svojej praxi čerpám zo skúseností, ktoré som získala pri lektorovaní pre MPC Prešov a pre Nadáciu Škola dokorán, ktorej metodiku som aktívne realizovala do edukácie niekoľko predošlých rokov. V predchádzajúcich rokoch som pôsobila ako vedúca a zároveň lektorka regionálneho vzdelávacieho centra Nadácie Škola dokorán, kde sme spoločne s ďalšími kolegami vzdelávali asistentov učiteľov. V súčasnosti spolupracujem s vydavateľstvom TAKTIK: v rámci externej spolupráce som spoluautorkou pracovných zošitov k čítankám,“ vyratúva.

Jaroslava Ďuricová sa snaží pomáhať aj kolegom. O svojich aktivitách či nových poznatkoch ich informuje v rámci inštruktážnych porád či zasadnutí metodických združení, na ktorých si často vymieňajú skúsenosti. „Pravidelne prispievam na stránku zborovna.sk, kde uverejňujem metodické i učebné materiály – plány, pracovné listy, previerky, testy/e-testy, prezentácie, programy či iné výučbové pomôcky, ktoré môžu pomôcť ostatným kolegom pri ich edukačnej činnosti,“ uzatvára. 

Táto pedagogička má na konte viaceré ocenenia v rámci školy, okresu či kraja. Získala napríklad titul Moderný učiteľ (2. miesto v rámci SR), ale i cenu Najlepší učiteľ mesta Prešov.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?