fbpx

Lucia Krivdová

Lucia Krivdová učí matematiku a informatiku na druhom stupni základne školy, pričom matematiku učí Hejného metódou. Ako vraví, v každej triede má aj žiakov so zvýšeným záujmom o tieto predmety a aj takých, ktorí potrebujú špeciálnu starostlivosť. 

„Slabším žiakom poskytujem doučovania, pravidelne alebo podľa potreby. Snažím sa, aby cítili a vedeli, že mi záleží nielen na ich vedomostiach, ale aj na nich samých, ako osobnostiach. Zaujímam sa o ich prežívanie, pocity. Intenzívne komunikujem s rodičmi nielen žiakov, ktorým som triedna učiteľka. Snažím sa v žiakoch vzbudiť zvedavosť, aby sa otvorili novým skúsenostiam a mali túžbu vzdelávať sa. Pravidelnou prácou v skupinách, si žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti, učia sa zodpovednosti nielen za seba, ale za celú skupinu. Netrvám na riešení úloh len jedným naučeným postupom, ale oceňujem tvorivosť a kreativitu,“ vraví Lucia Krivdová. Dodáva, že keď začala učiť Hejného metódou, veľa sa toho nielen pre jej žiakov, ale aj pre ňu samu zmenilo.

„Deti sa naučili objavovať, vyjadriť a obhájiť svoj názor, sú sebavedomejšie. Do mojich vyučovacích hodín zapájam aj úlohy zamerané na finančnú gramotnosť žiakov. Najviac sa mi osvedčilo „neučiť“ , ale dávať deťom priestor na to, aby dané skutočnosti objavili samostatne. Čiže ja sa stávam na hodinách matematiky len akýmsi moderátorom, ktorý ich prípadnými otázkami nabáda k ich ďalším zisteniam,“ dodáva.

Lucia Krivdová pravidelne pripravuje deti na matematické súťaže – pytagoriády a olympiády. „Deti majú tieto prípravy v obľube, pretože vedia, že jedine tréningom a poctivou prípravou dosiahnu dobrý výsledok, čo sa ukázalo aj minulého roku nielen prvým miestom v okresnej pytagoriáde. Taktiež robím pre detí vlastné matematické súťaže. Podarilo sa mi tiež získať financie na projekt od mesta v hodnote 1000 eur na nákup pomôcok na Hejného metódu.“

Mladá učiteľka tiež odborne spolupracovala na tvorbe pracovných zošitov z matematiky pre TAKTIK, s názvom Precvičovanie počítania 6, Precvičovanie počítania 7, Precvičovanie počítania 8 ale aj Precvičovanie počítania 9.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?