fbpx

Ľudmila Štupáková

Ľudmila Štupáková učí na druhom stupni základnej školy matematiku a výtvarnú výchovu. ZŠ Divín je škola, ktorú navštevujú deti z marginalizovaných skupín, deti s telesným, ba dokonca aj s ľahším mentálnym znevýhodnením. „Takáto zostava žiakov v triedach ma vedie k neustálemu hľadaniu nových foriem a metód vyučovania. Využívam najmä projektové vyučovanie, neformálne a rovesnícke vzdelávanie. Snažím sa ísť žiakom vzorom, viesť ich k vzájomnej tolerancii, spolupráci (šikovnejší žiaci pomáhajú slabším ), nájsť si individuálny prístup ku každému z nich. Žiakov sa snažím motivovať skôr pochvalou alebo drobnou odmenou, ako zlou známkou. Neustále hľadám spôsoby , ako umožniť zažiť pocit úspechu každému žiakovi. Rada učím aj v mimoškolskom prostredí a snažím sa do vyučovania zapojiť i praktickú činnosť a spájať zábavu s užitočným,“ vraví. 

Zdá sa, že pani učiteľka ide dobrou cestou, pretože jej žiaci sú úspešní aj mimo školy. „V máji 10 mojich žiakov myšlienku a výsledky rovesníckeho vzdelávania a doučovania prezentovali formou vedeckého projektu na Celoslovenskom kole Festivalu 4 živlov. Na tejto súťaži získali Ocenenie poroty pre našu školu a 1. miesto s projektom: Zachráňme Adriána. Na celoslovenské súťaže pripravujem nielen najlepších žiakov, ako to býva zvykom, ale aj slabo-prospievajúcich žiakov a žiakov s poruchami učenia. Som hrdá na všetky deti, ktoré ochotne pomáhajú druhým deťom,“ teší sa.

Výchova k tolerancii a empatii je pre ňu samozrejmosťou. „Myslím si, že práve rovesnícke vzdelávanie a organizovanie kultúrnych podujatí otvorených širokej verejnosti, na ktorých sú animátormi dobrovoľníci (naši žiaci a bývalí žiaci, často aj rómski žiaci), sú jednou z ciest, ako vštepovať mladým ľuďom morálny a etický rozmer, ako aj zmysel pre zodpovednosť. Vediem žiakov k vzájomnej tolerancii a spoznávaní nových kultúr a tiež k riešeniu environmentálnych problémov (projekt Kyslé dažde, Klimatické zmeny a ich vplyv na vysychanie studničiek, projekt Modro-zelená infraštruktúra),“ uzatvára,

Ľudmila Štupáková je na škole koordinátorkou voľného času a vedúcou klubu Amavet Divín, ktorý má vyše 100 členov. Ide o združenie dobrovoľníkov, s ktorými cez víkendy a počas letných prázdnin každoročne organizuje rôzne hromadné podujatia v obci a okolí otvorené širokej verejnosti. K najznámejším podujatiam patrí Rozprávkový les pod Divínskym hradom.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?