fbpx

Marek Marjov

Marek Marjov učí na strednej škole dejepis a občiansku náuku. Učiteľstvo je preňho nielen povolanie, ale aj poslanie! Vie, že každý žiak je individualita a tak sa k nim aj pristupuje.  Snaží sa s nimi o rovnocenný vzťah, ktorý je podľa neho najlepšou cestou ako si študentov získať a nadchnúť ich pre tieto predmety. 

„Niekedy sa pýtam sa sám seba, či je to moje povolanie prospešné? Odpoveďou sú doterajšie kontakty s bývalými žiakmi. Mnohí z nich sú učiteľmi (aj dejepisu- a sú lepší ako ja, za čo som vďačný), lekármi, právnikmi, inžiniermi, ale v prvom rade sú ľuďmi,“ vraví Marek Marjov. 

Počas 25 rokov praxe sa stretol so všeličím, no vraví, že dnešnú digitálnu generáciu je naozaj náročné zaujať. Vymýšľa teda rôzne formy, ako im dejepis a občiansku náuku priblížiť čo najplastickejšie. Na škole vediem historický krúžok, na ktorom sa snažím netradičným spôsobom vzbudiť u žiakov záujem o regionálne dejiny. Učím ich tak, že sa stávajú aktérmi dejinných udalostí. Žiaci získavajú informácie od svojich rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov a na základe ich príbehov tvoríme scenáre, v ktorých potom účinkujú, a tak môžu prežívať dejiny na vlastnej koži. V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Nezabudnutí susedia pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Na každej vyučovacej hodine dejepisu sa mohli žiaci vžiť do rolí prenasledovaných,“ dodáva.

Marek Marjov spolupracuje s organizáciami, ktoré sa venujú historickým témam, ako sú Nadácia Milana Šimečku, Dokumentačné stredisko holokaustu, Múzeum Yad Vashem v Izraeli, archív v Trebišove, či UPJŠ v Košiciach. 

Aktívne sa zapájam aj do diania v mojej rodnej obci Horovce. Spolupracoval som na tvorbe videa o jej histórii pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky. Pri spracovávaní obdobia druhej svetovej vojny som do toho zapojil aj našich žiakov. Sme tiež súčasťou rôznych medzinárodných projektov, momentálne napríklad Act in education, kde si s partnermi z Holandska a Rumunska vymieňame skúsenosti, ktoré sa týkajú vzdelávacieho procesu.“ 

Obetavý pedagóg sa tiež snaží prispievať k zlepšeniu učiteľskej profesie a to najmä formou prednášok, verejných diskusií a prezentácií dejinných udalostí. 

„Prednášal som v mestských knižniciach v Sečovciach (Holokaust) a Michalovciach (Dejiny židovského národa) a odprezentoval som dejiny Horoviec počas Dňa obce. Spolupracujem aj s médiami, hlavne s Rádiom Regina Východ. Na škole každoročne organizujem Deň Zemplína s cieľom oboznamovať našich žiakov a učiteľov s tradíciami našich predkov. V tento deň sa vyučuje v zemplínskom nárečí, podávajú sa tradičné zemplínske pokrmy a nechýba spolupráca s médiami. Svoju činnosť prezentujem aj na facebooku a instagrame,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?