fbpx

Martina Magová

Martina Magová učí na prvom stupni špeciálnej základnej školy žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím. U nej v triede je preto individuálny prístup k deťom absolútnou samozrejmosťou. Práca s takýmito deťmi si to jednoducho vyžaduje. Každé z nich je totiž na inej mentálnej úrovni. „V rámci vyučovania využívam princípy štruktúrovaného učenia, aby si žiaci dokázali osvojiť primeraným spôsobom požadované vedomosti. Vo vyučovaní kladiem dôraz na osvojovanie si komunikačných a sociálnych zručností, pretože v rámci triády porúch autistického spektra sú dané oblasti na nižšej úrovni. Žiaci s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím často nedokážu využívať reč funkčne (resp. sú úplne neverbálni) a z toho dôvodu to potom vyúsťuje do problémového a agresívneho správania. Preto je potrebné u žiakov podporovať komunikačné zručnosti rôznym spôsobom. Najčastejšie využívam Výmenný obrázkový systém (VOKS), znakovanie alebo podporovanie komunikácie vizuálnymi pomôckami. V rámci nácviku sociálnych zručností sa snažím so žiakmi navštevovať rôzne detské podujatia, a tým rozvíjať tieto zručnosti aj v prirodzenom prostredí,“ vraví. Dodáva, že u žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím je výrazne nižšia úroveň porozumenia, preto je potrebné neustále využívať vizualizáciu a vhodnú štruktúru.  „Využívam to predovšetkým v úlohách, ktoré žiakom pripravujem, nakoľko je dôležité, aby žiak v čo možno najväčšej miere pochopil zadanie úlohy. Okrem úloh, princípy štruktúrovaného učenia využívam aj pri denných režimoch, kde žiak presne vidí, čo ho počas dňa čaká a tým zabraňujem problémovému správaniu, ktoré vyplýva z neistoty, čo bude nasledovať v jednotlivých fázach dňa. V rámci vyučovania sa zameriavam na senzorické dysfunkcie u žiakov, pretože práve senzorické problémy majú veľký dopad na učenie sa žiakov. Jedná sa hlavne o dysfunkcie v oblasti zrakového, sluchového, vestibulárneho a proprioceptívneho systému,“ vysvetľuje.

Martina Magová pracuje tiež na tom, aby bol dostatok pedagógov, ktorí budú v budúcnosti kráčať v jej šľapajách. Veľa publikuje a učí aj na vysokej škola. „Snažím sa s poslucháčmi v rámci cvičení a praxe vytvárať vhodné pomôcky pre žiakov s poruchou autistického spektra. Súčasne sa venujem poslucháčom, ktorí vykonávajú v našej špeciálnej škole odbornú prax,“ dodáva.

Vie, že na kvalitné zvládnutie vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením treba úzko spolupracovať s rodičmi. „Snažím sa aj o edukáciu rodičov a poskytujem im najmodernejšie poznatky, aby tak mohli byť nápomocní učiteľovi pri progrese ich dieťaťa. Pokiaľ mi to môj osobný voľný čas dovolí, beriem deti aj na rôzne kultúrne podujatia mimo školských aktivít,“ uzatvára.

V škole má na starosti metodické združenia, v rámci ktorých sa s učiteľmi rieši problémové oblasti vo vzdelávaní žiakov s poruchou autistického spektra. Okrem toho robí tiež školenia pre pedagógov z celého Slovenka.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?