fbpx

Oľga Bystrianska

Oľga Bystrianska učí hudobnú výchovu tak, aby každé z detí ktoré sa vzdeláva, bolo čo najaktívnejšie zapojené do vyučovania a aby každé jedno zažilo úspech, ocenenie a bezpodmienečné prijatie. Jej cieľom je prostredníctvom hudobného vzdelávania budovať kompetencie, ktorých význam je vo verejnom vzdelávacom systéme nedocenený a ktoré sú pre budúci úspech dieťaťa, uplatnenie sa na trhu práce, jeho sociálnu mobilitu, kľúčové. 

„Hudobné vzdelávanie realizujeme v rámci rozvrhu v rozsahu dve hodiny týždenne a  aj v rámci neformálneho vzdelávania v popoludňajších hodinách. Naše hodiny hudobnej výchovy sú dynamické, interaktívne, deti na mojich hodinách nesedia v lavici, ale sa aktívne pohybujú, pracujú s vlastným hlasom a s hudobnými nástrojmi. Výhoda hudobnej výchovy je v tom, že vyučovacie hodiny sa dajú doslova modulovať – dá sa meniť ich dynamika, tempo, keď vidím že pozornosť detí klesá okamžite zmením tempo hodiny, zmením skladbu či hudobný nástroj,“ vysvetľuje. 

Oľga Bystrianska pristupuje k vzdelávaniu detí inak, ako je v súčasnosti bežné. Nejde jej o individuálne úspechy jednotlivcov. „Zameriavam sa na spoločný, kolektívny výkon celej triedy. Tímová práca nám pomáha rozvíjať sociálne kompetencie medzi deťmi, každé dieťa má rolu, ktorá je preň výzvou, ale ktorú dokáže zvládnuť. Nevyhľadávam talenty, ale zapájam všetky deti v triede, aj tie so špeciálnymi potrebami. Metódy, s ktorými pracujem sú veľmi účinné, stimulujú sústredenie detí na prácu s učiteľom, čo má obrovský prínos najmä pre deti z nedostatočnou predškolskou prípravou,“ dodáva.

Táto pedagogička pôsobí aj v OZ Superar Slovakia, ktoré sa snaží o presadenie modernejšieho, inkluzívnejšieho systému vzdelávania na základných školách prostredníctvom hudobnej výchovy. Našim cieľom je zmeniť pohľad na potenciál, ktorý je v hudobnom a umeleckom vzdelávaní, zmeniť spôsob prípravy pedagógov, systému ich celoživotného vzdelávania a metodickej podpory. Našu prácu systematicky zaznamenávame a vyhodnocujeme, rozvíjame vlastný systém monitoringu a evaluácie našej práce. Do vzdelávacieho systému prinášame inovácie – príkladom je classroom manažment – systém postupov a stratégií, ako pracovať s deťmi, ktoré sú náročné na zvládnutie. Máme vypracovaný systém ochrany detí pred násilím (nielen fyzickým ale aj verbálnym),“ vysvetľuje.

Oľga Bystrianska preto svoju nomináciu chápe najmä ako reprezentáciu programu a tímu, v ktorom pôsobí. Dúfa, že tak dostane do povedomia potenciál predmetu, ktorý takmer vymizol, a zostáva na chvoste záujmu.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?