fbpx

Soňa Skladaná

Soňa Skladaná učí slovenský jazyk a literatúru, dejepis a katechetiku na druhom stupni základnej školy. Snaží sa pripravovať hodiny tak, aby dokázala žiakov skutočne zaujať.

 „Využívam organizačné formy, metódy, ktoré posilňujú motiváciu žiakov, vyznačujú sa názornosťou, dynamikou, komplexným prístupom a umožňujú žiakom aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu. Bezprostredným kontaktom umocňujeme u žiakov aj emocionálny zážitok a navodzujeme citový vzťah k predmetu poznania. Zážitkovou formou chcem ponúknuť a predstaviť žiakom rôzne knižné tituly, ktoré budeme môcť prepojiť s aktuálnym učivom a tiež poukázať na dôležitosť čítania s porozumením,“ vysvetľuje.

So svojimi zverencami robí aktivity, ktoré im majú priblížiť utrpenie ľudí počas nedemokratických režimov, ale tiež také, ktoré v nich vzbudzujú hrdosť na folklór a tradície.  

„V rámci projektu Krókus/Šafran sa nielen rozprávame o holokauste, ale sadíme cibuľky na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré počas tohto obdobia zahynuli. O Nežnej revolúcii besedujeme s pamätníkmi a na Deň Rómov diskutujeme s odborníkmi na rómsku kultúru a tradície a pripravujeme program,“ dodáva.

Cieľom tejto pedagogičky je prostredníctvom týchto predmetov učiť deti empatii, ale aj zdravému sebavedomiu.„Napríklad predmet občianska výchova sa spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že žiakov vedieme k podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých, aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, rešpektovaniu základných princípov demokracie a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?