fbpx

Tatiana Alexovičová

Tatiana Alexovičová učí na prvom stupni základnej školy. Je presvedčená, že žiaci sa najviac naučia prostredníctvom vnútornej motivácie. Tú sa snaží vo svojich zverencoch prebudiť najmä zážitkovým učením.

 „Spolu so žiakmi navštevujeme kultúrne a historické zariadenia, kde sa navzájom učíme. Vzájomne (učiteľ a žiaci) podporujeme spolužiakov v mimoškolských činnostiach svojou prítomnosťou na súťažiach a vystúpeniach. Učím žiakov hodnotiť svoju vlastnú prácu, ale aj prácu ostatných spolužiakov. Vo veľkej miere uplatňujem formatívne hodnotenie, ktoré ma pozitívny vplyv na klímu v triede a výchovnovzdelávacie výsledky žiakov,“ vysvetľuje.

Snaží sa, aby žiadna jej hodina nebola nudná a jej vyučovanie v žiadnom prípade nie je len prednášanie daného učiva. Naopak, využíva rôzne inovatívne metódy.

„Začala som metódami, formami a stratégiami tvorivej dramatiky, integrovaným tematickým vyučovaním S.Kovalíkovej a vhodnými časťami alternatívneho školstva (waldorfskou a montesori).Využívam aktivizujúce a inovatívne metódy, metódy kritického myslenia a to všetko prostredníctvom blokového a tematického vyučovania. Základom tohto všetkého je čítanie s porozumením. Od prvého ročníka raz za mesiac navštevujem so žiakmi okresnú knižnicu, kde si požičiavajú knihy. Doma a na hodine (ak skončia skôr prácu, čítajú si svoju knihu) ich čítajú. Po prečítaní prezentujú vlastnými slovami najdôležitejšie momenty knihy. Domáce úlohy v našej triede nie sú,“ dodáva.

Tatiana Alexovičová je veľmi aktívna aj v pedagogickej komunite a snaží sa to, čo sa jej vo vyučovacom procese osvedčilo, posúvať  ďalej kolegom.„V rámci doterajšej práce som spoluautorkou pedagogického čítania, oblasť tvorivá dramatika. Som tiež autorkou vzdelávacích programov (MPC), autorkou a spoluautorkou učebných zdrojov (MPC) a pracovných zošitov (vydavateľstvo TAKTIK). Lektorovala som vzdelávacie programy zamerané na prácu metodických združení, čítania s porozumením, tvorby testových úloh, atestačných prác, funkčného a špecializačného vzdelávania a iné. Realizujem aj otvorené hodiny pre študentov Pedagogickej fakulty PU v Prešove a zahraničných študentov, ktorí sú na výmennom pobyte a som cvičnou učiteľkou,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?