fbpx

Zuzana Hodásová

Zuzana Hodásová učí na prvom stupni základnej školy. Vo vyučovacom procese využíva mnohé inovatívne metódy, od projektového, cez problémové, kooperatívne učenie, metódu brainstormingu, až po Hejného matematiku. Spája tiež zážitkové učenie s praxou. „Napríklad vo štvrtom ročníku sa na hodinách vlastivedy preberá učivo o Slovensku. S deťúrencami absolvujeme každý mesiac exkurzie do krajských miest. V Košiciach sme boli na prehliadke historického centra s pani sprievodkyňou, navštívili sme Dóm sv. Alžbety, Urbanovu vežu, Kaplnku sv. Michala, Košický zlatý poklad, Miklušovu väznicu a katov byt. V našom hlavnom meste sme vyšli na Slavín, vláčik Prešporáčik nás previezol historickým centrom Bratislavy, navštívili sme Bratislavský hrad a keďže na hodinách prírodovedy momentálne preberáme učivo o vesmíre, nemohli sme si nechať ujsť výstavu Cosmos Discovery,“ vyratúva.

Vie, že k finančnej gramotnosti treba viesť už maličké deti a tak vymyslela aj v tomto smere zaujímavú aktivitu. „Každoročne robíme trhy. Žiaci si pripravia stánky, v ktorých ponúkajú svoje vlastnoručne vyrobené výrobky. Pracujú s papierovými peniazmi. Vedú záznamy o príjmoch a výdavkoch. Ide nielen o rozvoj matematických zručností, ale aj o vzájomnú spoluprácu, sociálne cítenie, rešpektovanie sa, pomoc a v neposlednom rade využitie medzipredmetových vzťahov,“ dodáva.

Zuzana Hodasová vo svojich malých zverencoch prebúdza aj záujem o ekológiu, učí ich empatii a pomoci druhým. „Školu sa snažím zapájať do celoslovenských aktivít ako napríklad Ekoalarm, vďaka ktorému sa mi podarilo zaviesť na škole separovanie zberu. Zapájam sa s triedou do charitatívnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Darčeky venujeme vždy konkrétnemu Domovu sociálnych služieb, kde má dieťatko z triedy svoju starú mamu alebo iného člena rodiny. Posledné dva roky spolupracujem s DSS Synnómia, kde sa žiaci stretávajú s deťmi a mládežou s mentálnym a telesným postihnutím. Pre klientov z tohto zariadenia pripravujeme vlastnoručne vyrobené darčeky,  chodíme s nimi na spoločné prechádzky. Takto sa snažím o to, aby žiaci pochopili, že napriek tomu, že sme rozdielni, sme si všetci rovní,“ vysvetľuje. 

Nadšená pedagogička sa deťom venuje aj mimo vyučovacích hodín. Je totiž tiež trénerkou rugby v Žilina Bears rugby club a vedie i turistický krúžok. Jej zverenci sú majstrami Slovenskej republiky v rugby! 

V mojej trénerskej činnosti budujem u deti zmysel pre fair play, tímovú spoluprácu, úctu k súperovi, čo je neoddeliteľnou súčasťou rugby. Tieto zásady využívam aj vo svojej pedagogickej praxi a snažím sa svojim žiakom vštepovať rovnaké princípy a hodnoty,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?