fbpx

Zuzana Labudová

Zuzana Labudová učí anglický a nemecký jazyk na druhom stupni základnej školy. Jej hlavným cieľom je pomôcť nájsť žiakom motiváciu. Robí to prostredníctvom rôznych projektov, komunikácie so zahraničnými žiakmi, ale aj exkurziami do cudziny.

 „Ako učiteľka cudzieho jazyka sa snažím v prvom rade, aby moji žiaci nepociťovali strach rozprávať a aby našli v sebe vnútornú motiváciu, chuť učiť sa cudzí jazyk. Myslím si, že nielen metódy, ale najmä môj osobný prejav je to, čo ich na mojich hodinách baví,“ vysvetľuje.

Nie sú jej cudzie moderné technológie a myslí si, že práve tie dokážu ozvláštniť aj hodinu cudzieho jazyka.

„Používam rôzne digitálne nástroje ako Canva, Jamboard, Padlet, Google forms, ale primárne robím aktivity na rozvoj komunikácie v cudzom jazyku. Taktiež som viedla divadelný krúžok v anglickom jazyku, kde sme si sami vytvárali scenár divadelných vystúpení a zúčastňovali sa celoslovenských kôl súťaží Jazykový kvet. V roku 2018 sme sa umiestnili na 1.mieste,“ teší sa.

Zuzana Labudová aktuálne vedie na škole i program Erasmus +,  každý rok pripravuje v spolupráci s kolegami Európsky deň jazykov na škole a zúčastňuje sa medzinárodných seminárov a konferencií, z ktorých čerpá nové nápady a kontakty na spoluprácu. Organizuje tiež zahraničné exkurzie pre žiakov s pobytom v rodinách.

„Realizovaním mobility a zapájaním sa do medzinárodných programov vediem žiakov k poznaniu iných kultúr, čo ich následne učí empatii, tolerancii, otvára im to myseľ a pohľad na iné národnosti. Na škole máme niekoľko žiakov z Ukrajiny a tak deti prirodzene vnímajú inú národnosť,“ uzatvára.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?