fbpx

Činnostné učenie

Ukážka finalistky Ľubice Demčákovej ponúka inšpirácie, ako zavádzať činnostné učenie na prvom stupni základných škôl.

Dnešné deti majú k dispozícií obrovské množstvo informačných zdrojov, a preto suché poskytovanie informácii verbálnou formou je pre nich nezáživné. Ako učitelia potrebujeme viesť žiakov k tvorivému riešeniu úloh s vlastnými nápadmi, návrhmi riešení založenými na metóde objavovania s využívaním tvorivých prístupov činnostného učenia. Takéto učenie kladie dôraz na pochopenie učiva a jeho následné precvičovanie. Čo je činnostné učenie? Základným princípom činnostného učenia je prebudenie záujmu žiakov a získavanie nových poznatkov názorným spôsobom, vlastnou činnosťou, skúsenosťou a prostredníctvom zážitku. Činnostné učenie je založené na metóde objavovania. Postupuje sa od zážitkov žiakov k faktom a teórii. Žiaci sami tvorivou činnosťou alebo na základe krokov odporúčaných učiteľom objavujú princípy a zákonitosti pozorovaných javov. Získavajú praktické skúsenosti, ktoré im približujú význam daného poznatku alebo zručnosti, čo podporuje efektívne učenie sa a zvyšuje ich školskú úspešnosť (zdroj: www.skola21.sk).

Aké sú princípy činnostného učenia?

1) Samostatná činnosť všetkých žiakov (individuálne pokusy, zostavovanie, modelovanie matematických situácií, triedenie atp.) – každý žiak má svoju pomôcku. Učiteľ žiakom názorne vysvetlí, ako s pomôckou, ktorú pre daný cieľ zvolili, pracovať a akým spôsobom o činnostiach hovorit. Žiaci manipulujú s pomôckou spoločne s učiteľom. Prostredníctvom činností a pozorovania si žiaci vytvárajú predstavu o javoch, kterým ich učíme a učia se tieto javy vnímať.

2) Pozorovanie, rozprávanie žiakov o pozorovaní a vyvodzovanie záverov – žiaci sami vytvárajú obdobné príklady a situácie. Učiteľ ich vedie k uvažovaniu a rozprávaniu o pozorovaných javoch, k vyjadreniu názorov, záverov a formulácii otázok.

Predchádzajúci článok

Ďalší článok


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?